මේ වන විට බංග්ලාදේශයේ සංචාරයක නිරතවන ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේදී 70 වන නිදහස් දිනය සමරණු ලැබුවා. ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රිඩකයන්, පුහුණුකරුවන් සහ කාර්‍යමණ්ඩලයේ සියලු දෙනා ජාතික ගිය ගයා නිදහස් දිනය සෑමරූ ආකාරය තමා මේ.

මේ වන විට බංග්ලාදේශයේ සංචාරයක නිරතවන ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේදී 70 වන නිදහස් දිනය සමරණු ලැබුවා. ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රිඩකයන්, පුහුණුකරුවන් සහ කාර්‍යමණ්ඩලයේ සියලු දෙනා ජාතික ගිය ගයා නිදහස් දිනය සෑමරූ ආකාරය තමා මේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here