තම සහෝදරයාගේ විවාහ මංගල්‍ය දිනයේ විවහා දිවියට එළඹුණු වයස අවුරුදු 12 හේ ළමයකුගේ පුවතක් වාර්තා වේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here