ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ක්‍රියාකාරිත්වය මන්දගාමී බව පා.ම විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා.පවතින රජය පෙරලා දැමීමට තරම් සැලැස්මක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට නොමැති බවද විදුර වික්‍රමනායක මහතා වැඩි දුරටත් පවසා සිටියා.එතුමා දැක්වූ අදහස් පහත වීඩියොවෙන් නැරඹිය හැකියි.

 

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here