අද දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංගම බස් ගාස්තු අඩු කිරිමට ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තිරණය කර ඇත. ඒ අනුව සියයට 2කින් බස් ගාස්තු අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට නියමිතය.

කෙසේ වෙතත් අවම ගාස්තුව වන රුපියල් 12 වෙනසක් නොවේ. මුදල් අමාත්‍යාංශය ඩීසල් වල මිල අඩු කිරිමට සාපේක්ෂව ඔවුන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here