දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ දැමීම යටතේ දුම්වැටියක මිල රුපියල් 05කින් ඉහළ දමා එයට 15% ක වැට් බදු මුදල් එකතු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

මේ අනුව රුපියල් 35කට පවතින දුම්වැටියක මිල රුපියල් 46 දක්වාත්, රුපියල් 40 ක්ව පවතින දුම්වැටියක මිල රුපියල් 52 දක්වාත් ඉහළ යාමට නියමිතය. ‘කෙසේ වෙතත් මිල ඉහළ දැමීමේ දිනය තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නැත.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here