මව්පියන් දරුවන් වෙනුවෙන් කරන කැපකිරිම් අනන්තයි. අප‍්‍රමාණයි. හැබැයි සමහර දරුවන්ට කාලයත් සමඟ මේ සියල්ල අමතක වෙනවා.

එවැනි දරුවන්ට ඉදිරියේදි වැඩවරදින බවයි සමාජ සුභසාධන අමාත්‍යංශය කියන්නේ.

(ස්වර්ණවාහිනී)

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here