පියුමී හංසමාලිගේ 24 වන උපන් දින සාදය පසුගිය දින කොළඹ තරු පහේ හෝටලයකදී පැවැත්වුණි. එම ඡායාරූප පහතින් බලන්න

41-1
41-1
41-1

41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1
41-1

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here