2017 වසරේ අයවැයට අදාළ සියලු කරුණු අප  වෙබ් අඩවිය හරහා ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යවරයා අද (10දා) ප.ව. 2.00 ට අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, එතැන් පටන් වෙබ් අඩවිය හරහාද පාඨකයන්ට අයවැයෙහි ඇතුළත් දෑ සජීවීව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here