මිහින් ලංකා ගුවන් සේවයේ සියලුම ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබේ. මේ  මස 30 දා සිට බලපාන පරිදි මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර ඒ බව එම සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විසින් සියලුම ගුවන් ගමන් ආයතන වලට දැනුම් දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා කර්මාන්තයේ කාර්යක්ෂතාව උදෙසා මෙන්ම පිරිවැය කප්පාදුව සඳහා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි. ඉන්දියාව, මැදපෙරදිග, සීෂෙල්ස් යන රටවල්වලට මිහින් ලංකා ගුවන් සේවය ක්‍රියාත්මක වූ අතර එය දිගින් දිගටම අලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්ව තිබුණේය.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here