මේ වනවිට ආන්දෝලනයට ලක්ව තිබෙන මහ බැංකු අදිපතිවරයා පත්කිරීමේ සිද්දිය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ සියුකොන් දෙදරායමට පටන්ගෙන ඇත. සම්මුති වාදී ආණ්ඩුවේ බොහො පිරිස්මේ වනවිට මතුවී තිබෙන තත්වය පිළිබද කනස්සල්ල පළකරයි.ණ්ණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිවරු ගණනවක්  අර්ජුන් මහේන්ද්‍ර මහතා පත්කිරීමට විරුද්දවී ඇති අතර විගනාධිපති වාර්තාවේ කරුණු බොහොමයක් ඒ සියලු දෙනාම සත්‍ය ලෙස පිළිගනී.

ඒ මෙන්ම මේවනවිට ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්දානය නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රි කණ්ඩායම් නව මහ බැංකු අදිපතිවරයෙක් පත්කිරීම සදහා ජනදිපතිවරයට දැනුම් දුන් අතර එම පුද්ගලයා මහා බැංකුවේ ජේස්ටයෙක් හෝ ස්වාදීන පුද්ගලයකු වීම එම සුදුසු බව සියලුදෙනා කැමත්ත වී  ඇත.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල මැති ඇමතිවරු පවා එයට එකගත්වය පළකර ඇති අතර ඒකාබද්ද විපක්ෂයදේ මේ වනවිට විගණන වාර්තාව සත්‍ය වාර්තාවක් ලෙස පිල්ගනි.
ජනදිපතිවවරයා රටට හිතකර ස්වදින පුගලයකු පත්කරයි යන්න සැමගේ විස්වාසය
Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here