2017 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අනූව ලබන වසරේදී රජයේ අපේක්ෂිත වියදම රුපියල් බිලියන 1819.5ක් වෙයි. 2016 වසරේදී එය රුපියල් බිලියන 1941.4ක් වන අතර එය 2016 වසරට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 21.9ක අඩුවීමකි.

2017 විසර්ජන පනතට අනූව ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය රුපියල් බිලියන 6.45කි. (එනම් රුපියල් කෝටි 645කි).

මෙතනින් රුපියල් කෝටි 75ක්ම වෙන් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිගේ රාජකාරි වියදම් සඳහාය. එනම් ජනාධිපතිවරයා සහභාගි වෙන රාජකාරිමය කටයුතු සඳහා, රථ වාහන නඩත්තුවට වැනි දේටය.

ජනාධිපති කාර්යාල වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1811 ක් වෙන් කර ඇත.
(ජනාධිපති කාර්යාල සේවකයන්ගේ වැටුප් ආදිය ගෙවීමට සහ කාර්යාල නඩත්තුව සඳහා අඩංගු වෙයි)

ජනාධිපතිවරයා යටතේ තිබෙන කොමිශන් සභා සහ විවිධ ආයතන නඩත්තුව සඳහා රුපියල් මිලියන 1100ක් වෙන් කර ඇත.
(නෙලුම් පොකුණ, ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය, වැටුප් කොමිසම, ජාතික කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන වැනි විවිධ ආයතන 7ක් පමණ අයත් වේ. )
මෙම මිලියන 1100ක් වෙන් කිරීමෙන් ජාතික කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා එයින් මිලියන 800ක් වෙන් කර ඇත.)

ජනාධිපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විශේෂ ව්‍යාපෘති සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා 2017 විසර්ජන පනතට අනූව රුපියල් මිලියන 2750ක් වෙන් කර ඇත.
( ඒ යටතට ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ ව්‍යාපෘති 5 ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරන වැඩසහන, ජාතික වකුගඩු නිවාරණ වැඩසටහන, ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන, පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන සහ ළමා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන සහ “පිබිදෙමු පොලොන්නරුව” සහ විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් අයත් වෙයි.

එමෙන්ම මෙම ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම් සඳහා හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ වියදම් ආදියද ඇතුලත් වන අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 42.3 ඇතුළත් වේ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස සිටිමින් එම වැටුපද ලබා ගනිමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුට ලැබෙන වැටුපද ලබා ගනිමින් සිටිනවා.

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග සහ හිටපු ජනාධිපති ආර් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ආර්යාව හේමා ප්‍රේමදාස මැතිණියන්ට ලබාදෙන විශ්‍රාම වැටුප් ආදියද මේ සඳහා ඇතුලත් වෙනවා.

2017 වසරට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 284ක් වෙන්කර ඇත.

2017දී අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගේ වැය ශීර්ෂය‍ වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 1.25කි. (එනම් රුපියල් කෝටි 125කි). එය 2016දී රුපියල් බිලියන 0.4ක් ලෙස සටහන් විය.

2017 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 160.9ක්ද වෙන්කර ඇති අතර 2016 සඳහා එය රුපියල් බිලියන 174.9ක් වේ.

2017 අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 76.9ක්.

2017 උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 163.4ක් වෙන්කර ඇත.

අයවැය දෙවන වර කියවීම ලබන නොවැම්බර් මස 10 වැනිදා සිදුකිරීමට නියමිත අතර ඡන්ද විමසීම එම මස 18 සිදුකිරීමට නියමිතය.

අයවැය විවාදය දෙසැම්බර් 10 දක්වා සිදු කිරීමට නියමිත අතර තෙවන වර ඡන්දය ද එදින පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here