විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ තෙවැනි පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා අද විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණා. ඒ ටට්‍යානා ජයරත්න සමගිනි. ඔවුන් දෙදෙනා අතර පැවැති දිගු කාලීන ආදරයක් මෙසේ විවාහ දිවයකට පෙරළුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here