ලොව මෙතෙක් බිහි වූ විශාලතම නාන තටාකය තමයි චිලී රටේ පිහිටා තිබෙන Crystel Lagoon තටාකය. (Biggest Swimming Pool In The World)

අඩි 3323 දිගින් යුක්ත වන මෙම තටාකය ඔලිම්පික් තටාක 20 ක ප්‍රමාණයට සමාන වනවා. වතුර ගැලුම් මිලියන 33 ක් පමණ අඩංගු වන මෙම තටාකය සදා නිම කිරීමට අවුරුදු පහක් පමණ ගත වි තිබෙනවා.

ඩොලර් මිලියන 3.1 ක් පමණ වැය කොට නිර්මාණය කර ඇති Crystel Lagoon තටාකයේ පිහිනීමට වගේම බොට්ටු පැදීමට හැකි වන ලෙස නිර්මාණය කර තිබෙනවා

 

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here