විල්පත්තුව වන උද්‍යානයට උතුරින් පිහිටි රක්ෂිත වනාන්තර 04 ක් සංරක්ෂිත වනාන්තර ලෙස නම් කර ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් පත්‍රයට පසුගියදා ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අත්සන් තැබීය.

මෙම ගැසට් පත්‍රය මගින් දැනට ජනතාව පදිංචි ගම්මාන, ඉඩම්, නිවාස හා මුස්ලිම් පූජනීය ස්ථාන ආදිය ද රජයට හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගැනීමක් සිදුවන බවට ඇතැම් පිරිස් පෞද්ගලික සහ දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් විවිධ අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් ගෙන යමින් සිටී.

මෙම රක්ෂිත වනාන්තර, සංරක්ෂිත වනාන්තර ලෙස නම් කර ගැසට් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත්තේ ජනතාව වෙනුවෙන් මුදාහැර ඇති ඉඩම් වලට යාබදව පිහිටි වනාන්තරවල සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීම වෙනුවෙනි.

එබැවින් අදාළ ප්‍රදේශවල දැනට ජනතාව පදිංචිව සිටින සහ ජනතාවට නීත්‍යානුකූල අයිතියක් පවතින ගම්මාන, ඉඩම් හෝ මුස්ලිම් පූජනීය ස්ථාන කිසිවක් මෙම ගැසට් පත්‍රය මගින් රජයට පවරා ගැනීමක් සිදු නොවනඅතර රක්ෂිතයට අයත් ඉඩම් ජනතාවට ලබාදීමක් සිදු කර නොමැති බව ගැසට් පත්‍රයේ  සදහන්ව ඇත.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here