කඩදාසි අප ඕන තරම් දිනකට ඉවත දමනවා. සැබවින්ම එඉන් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැතැයි ද අප සිතනවා.

එහෙත් ඉවත දමන කඩදාසි කොළ වලින් වොස්මිත රූ නිර්මාණ කල හැකි බව ඔබ දන්නවද.

ජපන් ජාතිකයකු වන chie Hitotsuyama  විසින් මෙම විස්මිත ත්‍රිමාණ රූ නිර්මාණය කරන්නේ කඩදාසි කැබලි ජලයේ පොඟවා පල්පයක් බවට පත් කිරීමෙන් පසුවයි.

chie-10 chie-1 chie-2 chie-3 chie-4 chie-5 chie-6 chie-7 chie-8chie-9

 

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here