මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාර්යාල කුලිය මාසයකට රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි කිරීමට රජය සැරැසෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනෙක් සිටිති. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට පැමිණිමේ දීමනාව ද දිනකට රුපියල් 500 සිට රුපියල් 2500 දක්වා ඉහළ නැංවීමට යයි.

කාර්යාල දීමනාව ලෙස මාසයකට රුපියල් 75000ක් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු රැස්වීමක් සඳහා රුපියල් 5000ක් ගෙවීමට මීට කලින් කළ යෝජනාව වෙනුවට මෙම දීමනා ගෙවීමට යයි. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යංශය මෙම යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර අනුමත කරගැනීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පසුගිය සිකුරාදා මේ සඳහා වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අත්සන් කළ බවද දැනගන්නට ඇත. මේ අනුව මාසයකට පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අටකට සහභාගී වන මන්ත්‍රීවරයකුට රුපියල් 20000ක් ලැබෙනු ඇත.

මේ අතර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ද වැඩිකිරීමට යයි. ඕස්ට්‍රේලියා රක්ෂණ සමාගමක් සමග මේ ගැන සාකච්ඡා කරගෙන යන බවද දැනගන්නට ඇත. මන්ත්‍රී දීමනා වැඩි කිරීම ගැන විමසූ විට ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමැතිවරයා පැවසූයේ රජයේ සැලකිල්ල යොමුව ඇති බවත් ඇමැති මණ්ඩලයට මෙම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ලබන සතියේ තීරණයක් ගන්නා බවත් ය.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here