ගැසු බෙරයකුත් නැතුව බෙරේ පලුවකුත් නැතුව විපක්ෂය නැටු නාඩගම…

ගැසු බෙරයකුත් නැත බෙරේ පලුවකුත් නැතයි කියමනක් තිබේ. පොදුජන පෙරමුණ නටන ලද නාඩගම අපට සිහිපත් කරනේද එයමය. කිවේ කොළඹ වටකරන බවය. අකර්මන්‍ය කරන බවය....

ජනපති අපේක්ෂක සුදුසුකම් පිළිබඳ සංවාදය බොරු මවාපෑමක් ද? කුමන්ත‍්‍රණයක පෙර නිමිත්තක් ද?

රටක දේශපාලන තලයෙහි විවිධ කාලවලදී විවිධ රැළි මතුවිය හැකිය. මේ ආකාරයට විවිධ රැළි ඇති වන්නේ ලබාගත් බලය තහවුරු කරගන්නට යෑමේදී පමණක්ම නොවේ. බොහෝවිට එවැනි...